เกี่ยวกับกิจกรรม

ที่มาของกิจกรรม

  • มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณารับมูลนิธิฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่แรก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกรรมการมูลนิธิฯ และทรงรับเลือกตั้งเป็นประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จัดให้มีการเผยแพร่งานศิลปะ วรรณคดี ดนตรี โขน ละคร บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เผยแพร่ศิลปะและวรรณคดีของชาติ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของจังหวัดสมุทรสงคราม

 

  • มูลนิธิฯ ได้จัดสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือที่รู้จักกันดีในชื่ออุทยาน ร.2 ณ นิวาสสถานที่พระบรมราชสมภพ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นศูนย์กลางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมในรัชสมัยของพระองค์ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดสมุทรสงครามและชาวไทยทั่วไป

 

  • มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์และพระราชทานไว้เป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป อาทิ  โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิบหมู่ สาขาช่างศิลป์ไทย เป็นโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษให้แก่เยาวชนในจังหวัดสมุทรสงคราม  โครงการมอบทุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรม โดยมูลนิธิฯ คัดเลือกนักเรียนจากทั้ง 2 โครงการข้างต้นที่มีความสามารถโดดเด่นให้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่วิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยช่างศิลป  จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ โดยจัดในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนพระบรมราชสมภพเป็นประจำทุกปี โดยจัดการแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จัดสาธิตศิลปวัฒนธรรม งานหัตถกรรม อาหารคาวหวานในบทพระราชนิพนธ์ เป็นต้น อนุรักษ์อาคารเรือนไทย 2 หลัง คือ “เรือนฤทัยสรรค์” ซึ่งออกแบบเป็นเรือนไทยภาคกลางแบบประเพณีหมู่ 5 หลัง รูปแบบถูกต้องตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมของเรือนไทย และ “เรือนอาวุธสร้าง” ออกแบบเป็นอาคารเรือนไทยประยุกต์หมู่ 9 หลัง เปลี่ยนวัสดุก่อสร้างจากเดิมทำด้วยไม้ทั้งหมด หลังคามุงกระเบื้องดินเผา เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเป็นเหล็กประกอบแบบทรงไทย ส่วนที่เป็นประตูและหน้าต่างเท่านั้นที่เป็นไม้ ถือได้ว่าเป็นเรือนไทยที่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมลักษณะนี้แห่งเดียวในประเทศไทย อาคารเรือนไทยทั้ง 2 หลังได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและนักท่องเที่ยวในการศึกษาพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วิถีชีวิตของผู้คนในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา  อนุรักษ์และซ่อมแซมศิลปวัตถุของอุทยานฯ เช่น หนังใหญ่ หุ่นกระบอก ประติมากรรมรูปปั้นตัวละครในบทพระราชนิพนธ์  ปรับปรุงสวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดีบทพระราชนิพนธ์ และสวนเกษตรตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสืบสานภูมิปัญญา ประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม

 

  • การดำเนินงานของมูลนิธิฯ จากที่กล่าวมาข้างต้น มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นจำนวนมากในแต่ละปี มูลนิธิฯ จึงดำริจัดงานเดิน-วิ่ง “อุทยาน ร.2 ซุปเปอร์มินิมาราธอน” ครั้งที่ 1 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ ในการดำเนินงานต่างๆ ที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และให้ผู้ที่มาเที่ยวชมอุทยานฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงกตเวทิตาคุณ เทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ปรากฏในหมู่ประชาชนชาวไทยทุกยุคทุกสมัย ตลอดจนพัฒนาอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดสมุทรสงครามให้งดงามเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

1. จัดหาทุนเพื่อใช้ดำเนินการในอันที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

2. จัดหาทุนดำเนินโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และด้านทัศนศิลป์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ต่อไป

3. จัดหาทุนเพื่ออนุรักษ์ปรับปรุงอาคารเรือนไทย ศิลปวัตถุ และพัฒนาอุทยาน ร.2 ให้โดดเด่นและงดงาม

4. ส่งเสริมให้อุทยาน ร.2 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ และสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม

อุทยาน ร.2 ซุปเปอร์มินิมาราธอน